top of page

סל הבריאות, מה אנחנו באמת יודעים

במקביל לתחילת השלב האחרון בדיונים של סל הבריאות לשנת 2023 שיחל אחרי החגים, מתחיל שלב ההערכות בחברות התרופות והמדיקל להכנת הגשות לסל הבריאות 2024. איך אני יודעת? כי אצלי הסנונית הראשונה לכנת הגשה לסל 2024 כבר נחתה 😊אז קצת מספרים וסיכומים של ההליך המדהים הזה שנקרא סל הבריאות שמעסיק אותנו לאורך כל השנה:

בשנת 2022, כ-150 תרופות וטכנולוגיות מתוך כ-850 בקשות, נכללו בסל הבריאות

בשנת 2021, תקציב סל שירותי הבריאות עמד על 58 מיליארד ₪

התוספת השנתית לסל שירותי הבריאות עמדה על 500 מיליון ₪, בכל אחת מהשנים 2017-2021

עבור מחלות יתום הוקצו במצטבר 506 מיליון ₪ מהתוספת לסל בשנים2015-2021

שיעור הבקשות שנידחו עוד לפני הדיון בוועדה עומד על 15% בממוצע, בשנים 2018-2021

החלק הכספי של עשר התרופות והטכנולוגיות היקרות ביותר שנוספו לסל בשנים 2021 – 2016 הינו 62%

חלקן הכמותי של התרופות והטכנולוגיות ללא עלות שהוכללו בסל בשנים 2021 - 2016

ב 21 מתוך 24 השנים מ 1988 ועד 2021, שיעור התוספת השנתית לסל שירותי הבריאות היה קטן מ 1.5%, הרף התחתון עליו המליצו הוועדות שעסקו בכך; בארבע שנים הוא אף היה קטן מ 0.8%, השיעור שוועדת גרמן הגדירה כשיעור ההכרחי לשמירה על איכות שירותי הרפואה הניתנים במסגרת הסל. אם המקדם הטכנולוגי יגדל בשיעור קבוע של 1.65% אז שבשנת 2051 תהיה עלות הרחבת הסל כ 1.5 מיליארד ש"ח. תארו לעצכם, יכול להיות מצב בו יהיה יותר תקציב מתרופות 😊


הגורמים המשפיעים על התוספת לסל שירותי הבריאות


התפלגות התוספת המצטברת לסל שירותי הבריאות ללא תוספת למימון טיפולי שיניים במיליוני ₪, 2016-2021


סיכום ההחלטות שהתקבלו בדיוני פורום טכנולוגיות, 2018-2021


מספר התרופות והטכנולוגיות שהוכללו בסל בתוספת עלות וללא עלות 2018-2021


רוצים לדעתך עוד על הגשות לסל הבריאות? מוזמנים לפנות אלי או להיכנס לאתר שלי יש בו אינפורמציה נוספת ופירסומים של סלים משנים קודמות

מירב ביליצקי

Comments


bottom of page